KÄSIKIRJOITUS  OPINTOJAKSOLLE  
KULTTUURINEN NUORISOTYÖ 
1 OV

PERUSTELUT VERKKO-OPINTOJAKSON PERUSTAMISELLE

 
 

VERKKOKURSSIN KÄSIKIRJOITUS

OPINTOJAKSON OPS

 

Kurssin tavoite: Oppilas osaa hahmottaa kulttuurisen nuorisotyön mahdollisuudet ja toimintatavat luotaessa nuorelle mielekästä ja kasvua tukevaa toimintaympäristöä.

Kurssin suoritus: Kurssi perustuu oppimistehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen. Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty – 5.  

Kurssi suunnitellaan sellaiseksi, että edistyneemmät opiskelijat pystyvät suorittamaan sen itsenäisesti oppimateriaalin, tausta-aineiston sekä annettujen mallien ja työkalujen avulla. Kurssiin sisältyy kaksi pakollista verkkokeskustelutilaisuutta oppimistehtävien tiimoilta.

OPPIMISKULTTUURI

 

Oppimistehtävä perustuu konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle eli kurssi on rakennettu siten, että opiskelijan on itse etsittävä tarvittava tieto ja suoritettava tehtävä omaan ajatteluun pohjautuen. Opettajan rooli on konsultoiva, oppimista tukeva. Kurssin motivointi perustuu systemaattiseen positiiviseen viestintään. 

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkkokeskusteluun. Opiskelijan on tuotava keskusteluun omia näkemyksiään ja itse hankkimiaan tietoja tai näkökulmia. Kurssin ryhti luodaan aikatauluilla ja välitarkistuksilla. Kurssin arvostelu perustuu oppimistehtäviin ja verkkokeskusteluun.

OPINTOJAKSON KOHDERYHMÄ JA SUOSITELTAVA OSALLISTUJAMÄÄRÄ

 

Kurssi on tarkoitettu ammattikorkeakouluopiskelijoille osaksi humanistisen ja opetusalan amk-tutkintoa. Osallistujilla tulee olla tietotekniikan ja nuorisotyön perusvalmiudet eli kurssi soveltuu suoritettavaksi aikaisintaan toisena opiskeluvuotena.  

Opiskelijoilla ei vielä tänä päivänä ole kokemusta tietoverkko-opiskelusta, joten johdatus verkko-opiskeluun sekä opastus käytettävän oppimisympäristön käyttöön ovat tarpeen. Internetin käyttöön sen sijaan opiskelijat ovat tottuneet. Myöskään opiskelijoiden kielitaito ei ole ongelma, vaikka opiskelu tapahtuisikin englanninkielisessä oppimisympäristössä.

OPINTOJAKSON AIKATAULU JA RAKENNE

 

OPINTOJAKSOON LIITTYVÄT OPPIMISTEHTÄVÄT

 

Kurssiin liittyy yksi oppimistehtävä, jossa on kolme eri osa-aluetta.  

Tehtävän anto: 
 

Tapaushenkilöt 

Pekka 15 v.   ALKOHOLIONGELMA 

Minna 16 v.   ANOREKSIA 

Mara 17 v.  BALETTITANSSIJA 

Suleima 15 v. MAAHANMUUTTAJA 

Hannele 18 v. KEHITYSVAMMAINEN 
 

Tehtävät palautetaan verkon kautta tehtäville osoitettuun paikkaan kurssiaikataulun mukaisesti.

OPINTOJAKSON SUORITUS- JA ARVIOINTIPERUSTEET 

Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien tekemistä hyväksytysti, niiden palauttamista annetussa aikataulussa sekä osallistumista yhteiseen verkkokeskusteluun. Muuta aktiivisuutta ei arvioida.

OPINTOJAKSON TOIMINTATAPA JA VUOROVAIKUTUS

 

Opintojakson läpivienti esitetään kurssiesitteessä havainnollisena prosessikaaviona, aikajana- toimintaverkkoajatuksen avulla. Prosessikaavio liitetään osaksi ohjaussuunnitelmaa.  

Opiskelijoiden ohjaus verkossa tapahtuu pääasiassa keskustelualueella sekä kurssin sisäisellä sähköpostilla. Tehtävistä annetaan palautetta verkon kautta tehtävänpalautuksen jälkeen.  

Vuorovaikutuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:  


 

Keskustelu ohjeistetaan opiskeluohjeissa ja keskustelufoorumin avauksella. Chat-keskusteluihin laaditaan chat-säännöt. Keskusteluissa hyödynnetään ”roolileikkejä” yms. innovatiivisia elementtejä.

OPINTOJAKSOLLA KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT

 

Opintojaksolla käytetään seuraavia verkkopalveluja: 

OPINTOJAKSON RESURSSIT

MATERIAALIT JA OPPIMISALUSTAT

 

Kurssimateriaali koostetaan oppimisympäristöön projektin aikana tuotetuista rakenneosista. Niitä ovat erillisiksi tiedostoiksi tallennetut dokumentit (esim. taulukot, kuvat, kaaviot, sekä myös oppimistehtävät ja muut opetukseen liittyvät elementit). Materiaalina toimivat myös ulkoiset tietolähteet, kuten muiden organisaatioiden tuottamat aineistot, kirjat, artikkelit, tietokannat yms. Projektin aikana varmistetaan oikeus näiden käyttöön.  

Oppimisalustoina käytetään mm. WebCT-, Learning-Space-, R5-, Telsi- ja Verkkosalkkuympäristöjä. Oppimisympäristö mahdollistaa mm. keskustelualueiden, kurssin sisäisten sähköpostien, tehtävänpalautusten, palautteiden antojen ym. helpon aktivoinnin toimivaksi työkaluksi. Kurssi on suljettu ympäristö, jonne tarvitaan käyttäjätunnukset.

Kurssin demonstraatioympäristö, virtuaalikylä, on kaikille avoin ympäristö. Se on linkitetty kurssiin tarkoituksenmukaisella tavalla.

ATK-OHJELMISTOT

 

Opintojakson suorittaminen perustuu selaimen ja Wordin käyttöön.


 

HENKILÖRESURSSIT

 

Kurssin vastuullisena toteuttajana toimii kyseisen opintojakson opettaja. Lisäksi tarvitaan teknistä tukea sekä opettajille että oppilaille. Tukea antaa oppilaitoksen verkkokoulutusvastaava. Verkko-opetustyökalujen hallinnasta kurssin aikana vastaa opettaja.

 
Kurssille otetaan kerralla enintään 20 henkilöä/opettaja tai tutor. Opiskelijat työskentelevät yksilöllisesti. Aloitusjaksolla varmistetaan, että jokainen opiskelija pääsee itse testaamaan ympäristön käyttöä tietokoneella.
 

Opettajalta kuluu aikaa noin 8 tuntia verkkoympäristön rakentamiseen, kun käytettävissä on valmis materiaalikanta. Verkkoympäristön aktivointiin opettajat tarvitsevat ainakin alkuvaiheessa teknistä apua.  

Arvio opettajan ajankäytöstä ja kustannuksista kurssin perustamiseksi ja toteuttamiseksi: 

Tehtävälaji työaika euro/h euro yht.
Verkkoympäristön aktivointi 4    
Kurssin tarkennetun suunnitelman tekeminen 4    
Opetustyö kurssin aikana 
* lähiopetus 
* keskustelu 
* sähköpostiohjaus 
* materiaalin lisääminen  
   koulutuksen aikana 
* palautteen anto 
* tehtävien arviointi 
* muut tehtävät
 
24 


1

 
4

10

4

 
 
 
 
Yhteensä 61    

KARTOITUS VALMIISTA OPPIMATERIAALISTA

 

Kurssiaineiston tuotantosuunnitelma laaditaan sisältökartan mukaisesti, mutta ennen tuotantopäätöksen tekoa kartoitetaan olemassa oleva oppimateriaali ja muut lähteet. Tiedot kerätään alla olevaan taulukkoon syyskuun – joulukuun  2002 aikana:

 

Kurssimateriaali 
(siirretään
sisältökartasta)
On olemassa – www.osoite Ei ole – on tuotettava
     
     
     
     
     
     
 

VERKKOTOTEUTUS JA ULKOASU

 

Kurssin läpivienti kuvataan havainnollisella esityksellä, jossa aikatauluun on yhdistetty teoriaosuuden ja oppimistehtävien suorittaminen sekä verkkotoimintaan liittyvät elementit. Lisäksi läpiviennistä laaditaan sanallinen kuvaus. Virtuaalikylän käytöstä tehdään erillinen ohjeistus. Lisäksi ohjeistusta annetaan oppimisympäristön käytöstä.  

Opettaja esittelee itsensä aloitusjaksolla sekä omalla kotisivullaan, jossa on opetuksen kannalta merkityksellistä tietoa.  

Kurssilaiset toivotetaan tervetulleiksi kurssille tervetuliaisviestillä. Kurssilla noudatetaan virtuaaliammattikorkeakoulun yleisilmettä. Kurssimateriaalit linkitetään selkeään sisällysluetteloon. Ulkopuoliset www-palvelut linkitetään erilliseen ikkunaan.

OPINTOJAKSON LIITTYMÄT MUIHIN OPINTOJAKSOIHIN

 

Kulttuurinen nuorisotyö -opintojakso liittyy mm. opintojaksoihin Nuorisotyön menetelmät, Taidekasvatus ja Monikulttuurinen työ.

OPPIMATERIAALIN KÄSIKIRJOITUS 

OPPIMATERIAALIN VISUAALINEN ILME

 

Visuaalisessa ilmeessä painotetaan selkeyttä. Koska tuotetta käytetään valmiissa oppimisympäristössä se määrää pääosin visuaalisen ilmeen oppilaitoskohtaisesti. Elementteinä käytetään virtuaaliammattikorkeakoulun logoa sekä EU-lippua.

OPPIMATERIAALISSA  KÄYTETTÄVÄT MEDIAMUODOT

 

Sivustoilla käytetään eri medioita monipuolisesti tavoitteena havainnollinen esitys. Vaiheittaisia toimintoja havainnollistetaan animaatioilla.Tekstiä elävöitetään kuvilla ja graafisilla esityksillä.

OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖSUUNNITTELUN HENKILÖRESURSSIT JA KUSTANNUKSET

 
 
 
 


 

TUOTANNON KÄSIKIRJOITUS

OPPIMATERIAALIN KONSEPTI

Sivut perustuvat kulttuurisen nuorisotyön erilaisten toimintamuotojen havainnolliseen esittämiseen monen median avulla sisältäen tekstiä, ääntä, kuvaa ja liikkuvaa kuvaa. Osa oppimateriaalista on interaktiivista.

OPPIMATERIAALIN SISÄLTÖ JA INFORMAATIOARKKITEHTUURI

Sisältö, rakenne ja sen jäsentyminen on kuvattu erillisellä sisältökartalla, joka on tämän suunnitelman liitteenä. 

OPPIMATERIAALIN TUOTANTOON LIITTYVÄT HENKILÖRESURSSIT  
JA KUSTANNUKSET

 

Tuotannon teksti- ym. muotoisten työkalujen tuotannosta vastaavat renkaassa mukana olevat opettajat. Kuvat, animaatiot, videot ja muu havainnollistava materiaali tuotetaan alihankintana. Tekijät valitaan ensisijaisesti oppilaitosten henkilökunnasta, jolloin osaaminen jää oppilaitokseen.

   

(Laaditaan sisältökartan valmistuttua, myöhemmin erillinen liite) 

Dokumentin nimi Henkilö Rooli Aika, h Raha
    Tuottaja    
    Tuottaja    
    Tuottaja    
         
         
         
         
         
         
Yhteensä        
 
 


 

OPPIMATERIAALIN NAVIGOINTITAVAT

Navigointi rakentuu pääasiallisesti kokoavan sisällysluettelon mukaan. Saman osion sisällä ei ole sisäistä navigointia (sisäisiä linkkejä).

OPPIMATERIAALIN HAKUTAVAT

 

Materiaaliin luodaan hakupalvelu oppimisympäristön työkaluilla. Sisällössä pyritään siihen, että hierarkia on enintään kolmetasoinen.

OPPIMATERIAALINTUOTANNON TYÖVÄLINEET JA TYÖKALUT

 

Opintojakson tuottamiseen tarvitaan tietokone ohjelmistoineen, ääni- ja videokortit, digitaalikamera ja videokamera.   

Tekstimuotoiset rakenneosat tuotetaan Wordilla (.doc) taulukkomuotoon tai FrontPage-ohjelmalla (.htm), kuvat Adoben PhotoShopilla (.gif, .jpeg) ja taulukot Excelillä (.xls) sekä esitykset PowerPoint-ohjelmalla (.ppt). Osa materiaalista tallennetaan pdf-muotoon, esim kalvomateriaalit. Videoiden ym. käyttöä selvitetään lisää.  

Materiaalin tulee noudattaa virtuaaliammattikorkeakoulun laatukriteerejä ja sen tulee olla modeemilla käytettävissä. Käyttäjällä pitää olla käytössään selainohjelma (uusimpia versioita) sekä Flash-plugin, AdobeAcrobat-reader sekä Word ja Excel-ohjelmistot.

OPINTOJAKSON JA OPPIMATERIAALIN TESTAUS

 
Testauksen ja arvioinnin suorittaa Nuorisokulttuurit ja kulttuurinen nuoruus sisältötuotantorengas sekä jokaisesta mukana olevasta oppilaitoksesta yksi renkaan ulkopuolinen opettaja.  

Testaus tapahtuu kahdessa vaiheessa, keväällä 2003 sekä syksyllä 2003. Testaus tehdään IE ja Netscapen selaimilla. Testiympäristö ja testaustapa ratkaistaan myöhemmin. Korjaukset määritellään renkaan kokouksessa.

OPPIMATERIAALIN PÄIVITYS

 

Materiaalin päivitystarve ja aikataulu kirjataan tekijänoikeusrekisteriin. Päivityksestä vastaa ensisijaisesti aineiston tekijä ja hänen estyessään tuotantorengas sopii asiasta keskenään uudelleen.


 

OPPIMATERIAALIN YLLÄPITO PROJEKIN AIKANA

 

Sivustot sijoitetaan alkuvaiheessa  ? palvelimelle osoitteeseen ? Koordinaattori kokoaa aineistot tänne sisältökartan osoittamaa informaatiohierarkiaa noudattaen. Aineistot suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sivustojen toimivuudesta vastaa  ? tekninen tuki.

OPINTOJAKSOON LIITTYVIEN DOKUMENTTIEN LUETTELOINTI

 

Dokumenttien luettelointi tapahtuu erillisessä tekijärekisterissä sekä sisältökartassa. Tekijärekisterilomake on liitteenä.

TÄMÄN KIRJAN HYÖDYNTÄMINEN PROJEKTIN AIKANA JA JÄLKEEN

 

Tämä käsikirja toimii työkaluna koko virtuaaliammattikorkeakoulu-projektin ajan. Tänne kirjataan kaikki tiedot, jotka liittyvät kyseiseen verkko-opintojaksoon. Sisältökarttaa, tekijärekisteriä, käytettäviä/tarvittavia ohjelmistoja yms. täydennetään tuotannon edetessä. Tämä kirja tulee tulevaisuudessa todennäköisesti sisältämään myös opintojaksoon taloudelliseen toimintaan liittyviä asioita laajemmin.